DERNEGİMİZ TÜZÜĞÜ
09/07/2007 - 14:37

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Demekler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.08.00.(07)                                                                30/06/2005
             34-124/035
Konu: Tüzük

YERKANİS SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


      İdare merkezi ilimiz Kağıthane ilçesi faaliyet göstermek üzere yeni kurulan demeğinizin tüzüğü, Müdürlüğümüzce tetkik edilerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu\'na uygun görüldüğünden tasdik edilmiştir.

      Kanuna uygun görülen tüzükten (1) adet ekte sunulmuş olup, yapılan bu yazılı bildirimi izleyen (6) ay içersinde ilk Genel Kurul toplantısının yapılması ve zorunlu organların oluşturulması gerekmektedir. Aksi taktirde demek hakkında 4721 sayılı yasanın 87. maddesi gereği fesih işlemi yapılacağının bilinmesini tebliğini rica ederim.

Fikret KASAPOĞLU
                                                                                                                     Vali a.
                                                                                                                    Vali Yardımcısı

EKLER           :
1-Adet Tüzük.

Bankalar Cad. No:48 Karaköy / Beyoğlu                                 - Ayrıntılı Bilgi: R.BITNEL
Tel. 0212 243 44 66 - 292 23 97 / 98 - 243 80 45-46                             idm.istanbul.gov.tr
Dahili: 124-125-139                                                              Faks: 0212 243 44 67

VARKANİS SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


      Demeğin Adı Ve Merkezi
      Madde 1-      Derneğin Adı: VARKANİS SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA Derneği’dir.
      Derneğin Merkezi İstanbul \'dadır. Adresi “Seyrantepe Mah. Altınay Caddesi Sarmaşık Sokak No:8/A KAĞITHANE / İSTANBUL” dur.
      Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma
Konuları Ve Biçimleri
      Madde 2-
      a)  Demek Siirt İli Baykan İlçesi Varkanis Köyü tarihsel, kültürel, sosyal, Ekonomik. Folklor, tarihi ve turistik yerlerinin, küçük el sanatlarının gelişimi için çaba sarf etmek ve bu amaçla resmi ve özel merciler nezdinde girişimde bulunmak.
      b)  Hemşerilerimizin öncelikle muhtaç olanların cenaze v.s. masraflarım imkanları nispetinde maddi ve manevi olarak karşılamak.
     c)  Su baskını, yangın, zelzele, gibi afetlere uğrayanlara imkanı nispetinde yardımda bulunmak
     d)  İlk, Orta ve Yüksek Öğretime devam eden Varkanis Köylü öğrencilerine imkanları nispetinde karşılıksız burs verip yardımda bulunmak.
      e)  Köyümüzde bulunan  cami, okul, ceşme ve mezarlıklar için yardımda bulunmak ve ciğerine gitmek bakımlarını yaptırmak.
      f)  Dernek üyeleri arasında dayanışmayı temin etmek maksadı ile yemekli toplantılar, seyahatler, piknik ve eğlenceler düzenlermek.
g)Üye hemşerilerimiz arasında nişan, düğün,  hastalık, vefat vs. haberlerini seri şekilde  birbirine ulaştırmak ve yardımlaşma sağlamaktır.

Demekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
      1-Demeğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
      2-Kurs. seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
      3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarım duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri, çıkarmak,
      4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
      6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin .etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, ve işletmek,
      7-üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
      8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarım sağlamak,
      9-Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
      10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekip izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
     11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
     12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu, kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
      13-Demek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
      14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
      15-Demeğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
      Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
      Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve demeğin amaç ve ilkelerim benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu demeğe üye olma hakkına sahiptir.
Demek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, demek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Demeğin asıl üyeleri, demeğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeiiğe kabul edilen kişilerdir.
Demeğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu karan ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, demeğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma
      Üyelikten Çıkına
      Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, demekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin demeğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
      Üyelikten Çıkarılma
       Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Demek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Demek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurula karan ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurala itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve demek malvarlığında hak iddia edemez.
     Dernek Organları
      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1 -Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü
      Madde 7-Genel kurul, demeğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
      Olağan genel kurul, 3 yılda bir. Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer ve saatte toplanır.                                                                                     
      Genel kurul;
      1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
      Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
      Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
      Çağrı Usulü
      Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan İyelerin listesini düzenler. Genel kurala katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi gürden az, altmış günden fazla olamaz.
      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
      Genel kural toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
      Toplunu Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
      Genel kurul toplantıları, demek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
      Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Toplantı Usulü
      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerine.- hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontra- edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantıtı yerine girerler.
      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açîlır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
      Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan melerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamalar, zorunludur.
      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
      Toplantıda görüşülen konular ve alman kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkam ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kumlu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


      Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
      Madde 8-Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra
      Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
      Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ne derneğin  feshi kararları ancak toplantıya katılan üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.                                                                        
      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
      Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
      1-Dernek organlarının seçilmesi,
      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası;
      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştir
      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya me\\ saçılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
      6-Yönetim kurulunca demek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yo aynen veya değiştirilerek onaylanması,
      7-Demek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile de görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
      8-Demeğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kumluna yetki verilmesi,
      9-Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
      10-Demeğin vakıf kurması,
      11-Demeğin fesih edilmesi,
      12-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
      13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

      Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
      Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
      Madde 10-Yönetim kurulu Yedi asıl ve Yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.
      Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye\'yi belirler.
      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yansından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde ıştıra veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
      1-Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin    hesaplan yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
      5-yereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
      6-Genel kurulda alınan kararlan uygulamak.
      7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, taçlandığında genel kurula sunmak.
      8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
      9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
      10-Demeğin amacım gerçekleştirmek için her çeşit karan almak ve uygulamak.
      11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
      Madde 11-Denetim kurulu Beş asıl Beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkam olur.
      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde âenel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üvelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
      Denetim kurulu; demeğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklar la denetler ve denetim sonuçlarım bir rapor halinde yönetim kumluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğince genel kurulu toplantıya çağırır.
      Derneğin Gelir Kaynaklan
      Madde 12-Demeğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır.
      1 -Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 YTL, yıllık olarak 12 YTL aidat alınır. Bu rniktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
      3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
       4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
      5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun ol arak toplanacak bağış ve yardımlar.
      6-Derneğin. amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
      7-Diğer gelirler.

      Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
      Madde I3-Defter tutma esaslan;
      Demekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için
500 Bin YTL\'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
      Bilanço esasına geçilmesi durumunda. üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
      Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu karan ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
      Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
      Kayıt Usulü
      Demeğin defter ve kayıtları Demekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

      Tutulacak Defterler
      Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
      a)işletme hesabı esasında tutularak deflerler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

      1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
      2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
      3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
      4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
      5-İşletme Hesabı Defteri: Demek adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
      6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
      b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
      l-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ ncı alî bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
      2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

      Defterlerin Tasdiki
      Dernekte,  tutulması  zorunlu olan  defterler  kullanılmaya baslamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda. her yıl yeniden tasdik eti irilmesi zorunludur.

      Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
      İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen ) \"İşletme Hesabı Tablosu\" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider işlemleri
      Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
      Demek gelirleri, (Demekler Yönetmeliği EK- 17\'de Örneği bulunan) \"Alındı Belgesi\" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
      Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak demeğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’e örneği buluydu) \"Gider Makbuz\" düzenlenir.
      Dernek tarafından kişi, kuram veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14\'te örneği bulunan) \"Ayni Yardım Teslim Belgesi\" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından demeğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Demekler Yönetmeliği EK-15\'te örneği bulunan) \"Ayni Bağış Alındı Belgesi\" ile kabul edilir.

      Atındı Belgeleri
      Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak \"Alındı Belgeleri\" (Demekler Yönetmeliği EK-17\'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
      Alındı   belgelerinin   bastırılması   ve   kontrolü,   matbaadan   teslim   alınması,    deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar/arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir. Tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin  kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümetlerine göre  hareket edilir.

      Yetki Belgesi
      Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Demekler Yönetmeliği EK- 19\'da örneği bulunan) \"Yetki Belgesi \" demek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti demekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde demekler birimine bildirilir.
      Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin demekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
      Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

      Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Sûresi
      Defterler hariç olmak üzere, demek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

      Beyanname verilmesi
      Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21\'de sunulan) \"Dernek Beyannamesi\"1\' demek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde demek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

      Bildirim Yükümlülüğü
      Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
      Genel Kurul Sonuç Bildirimi
      Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içince, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’e sunulan) \"Genel Kurul Sonuç Bildirimi\" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
      Genel kurul sonuç bildirimine;
      1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
      2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile demek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

      Taşınmazların bildirilmesi
      Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Demekler Yönetmeliği EK-26\'da sunulan) \"Taşınmaz Mal Bildirimi\"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

      Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
      Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4\'te belirtilen) \"Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha olarak de doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karan örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
      Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

      Değişikliklerin bildirilmesi
      Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24\'te belirtilen) \"Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi\"; genel kurul toplantısı dışında demek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25\'te belirtilen) \"Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi\" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
      Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

      Demeğin İç Denetimi
      Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafınca iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kumlunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

      Derneğin Borçlanma Usulleri
      Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, demeğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve demeği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

      Tüzüğün Ne Şeklide Değiştirileceği
      Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
      Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda tüzük değişiklisi oylaması acık olarak yapılır.

      Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye  Şekli
      Madde 20-Dernek genel kurulu her zaman demeğin feshine karar verebilir.
      Genel kuralda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 \'ü\' dür. Genel kurulda fesih karan oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
      Genel kurulca fesih karan verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kumlu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde demek adında \"tasfiye halinde.......Derneği\" ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
Bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce demeğin hesaplarım aceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
Kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklıların çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.  Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödemesinden sonra kalan tüm  para, mal, ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
       Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
       Derneğin  para. mal ve haklarının tasfiye ve intikal İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile demek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur,
       Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir\'. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin     saklanma süresi beş yıldır.
 
       Hüküm Eksikliği     
       Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Demekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Demekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın demekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda demek organları oluşturulana kadar- derneği temsil edecek ve demekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kumlu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.